Hướng dẫn cách thiết lập thuộc tính Background Image CSS

background image css

Thuộc tính background image CSS dùng để định dạng nền cho phần tử HTML.

Dưới đây là một số thuộc tính background:

 • background-color (thiết lập màu nền)
 • background-image (thiết lập hình nền)
 • background-repeat (thiết lập sự lặp lại của hình nền)
 • background-attachment (thiết lập vị trí cố định cho hình nền)
 • background-position (thiết lập vị trí của hình nền)

Thiết lập màu nền

Thuộc tính background-color dùng để thiết lập màu nền cho phần tử.

Cú pháp

background-color: màu sắc;

Trong đó, “màu sắc” có thể xác định theo: tên màu, giá trị RGB hoặc giá trị HEX


body {
    background-color: rgb(26, 117, 115);
}

Thiết lập hình nền

Thuộc tính background-image dùng để thiết lập hình nền cho phần tử.

Cú pháp

background-image: url("đường dẫn đến tập tin hình ảnh");

Trong đó, “đường dẫn đến tập tin hình ảnh” có thể là đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối


body {
    background-image: url('../image/natural-pic1.jpg');
}

Thiết lập sự lặp lại của hình nền

Thông thường, nếu kích thước của hình nền nhỏ hơn so với kích thước của phần tử thì hình nền sẽ tự động được lặp lại để lấp đầy phần tử.

Thuộc tính background-repeat dùng để thiết lập sự lặp lại của hình nền.

Cú pháp

background-repeat: repeat|no-repeat|repeat-x|repeat-y;

Trong đó, giá trị:

 • repeat: là giá trị mặc định, hình nền lặp lại theo chiều ngang lẫn chiều dọc
 • no-repeat: không lặp lại
 • repeat-x: chỉ lặp lại theo chiều ngang
 • repeat-y: chỉ lặp lại theo chiều dọc
Ví dụ 1

Trường hợp mặc định, tự lặp lại theo chiều ngang và dọc


body {
    background-image:  url('../image/natural-pic2.jpg');
}
Ví dụ 2

Không lặp lại


body {
    background-image:  url('../image/natural-pic2.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
}
Ví dụ 3

Chỉ lặp lại theo chiều ngang


body {
    background-image:  url('../image/natural-pic2.jpg');
    background-repeat: repeat-x;
}
Ví dụ 4

Chỉ lặp lại theo chiều dọc


body {
    background-image:  url('../image/natural-pic2.jpg');
    background-repeat: repeat-y;
}

Thiết lập vị trí của hình nền

Thuộc tính background-position dùng để thiết lập vị trí của hình nền.

Cú pháp

background-position: vị trí;

Lưu ý: Nếu muốn thiết lập vị trí cho hình nền thì thuộc tính background-repeat phải nhận giá trị no-repeat

Ví dụ

body{
    background-image:  url('../image/face1.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right top;
}

Thiết lập vị trí cố định cho hình nên

Vị trí cố định tức là khi ta kéo chuột lên xuống hoặc qua trái phải thì hình nên vẫn đứng yên một chỗ.

Để thiết lập vị trí cố định cho hình nền ta sử dụng thuộc tính background-attachment với giá trị fixed

Ví dụ

body{
    background-image:  url('../image/face1.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right top;
    background-attachment: fixed;
}

Cú pháp định dạng background rút gọn

Chúng ta có thể định dạng cho background bởi 5 thuộc tính color, image, repeat, attachment, position chỉ với một câu lệnh duy nhất

Cú pháp

background: parameter1 parameter2 parameter3 parameter4 parameter5;

Trong đó:

 • parameter1 là giá trị của thuộc tính background-color
 • parameter2 là giá trị của thuộc tính background-image
 • parameter3 là giá trị của thuộc tính background-repeat
 • parameter4 là giá trị của thuộc tính background-attachment
 • parameter5 là giá trị của thuộc tính background-position
Ví dụ

background: red url('../image/smileface.png') no-repeat fixed right top;
0/5 (0 Reviews)