WEB DEVELOPMENT

Css là gì và nó có vai trò gì trên website

Css là gì ? CSS là gì? Css là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ như HTML). Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai…

CSS là gì? Tìm hiểu về CSS và vai trò của nó trên trang web

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ như HTML). Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như…

background image css

Hướng dẫn cách thiết lập thuộc tính Background Image CSS

Thuộc tính background image CSS dùng để định dạng nền cho phần tử HTML. Dưới đây là một số thuộc tính background: background-color (thiết lập màu nền) background-image (thiết lập hình nền) background-repeat (thiết lập sự lặp lại của hình nền) background-attachment (thiết lập vị trí cố định cho hình nền) background-position (thiết lập vị trí…